โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตู้อบแห้งด้วยความร้อนจากเตาเผาขยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนาธิป เสกสรรพานิชย์

  • สุภาพร เพ็ญภู่

  • อนุตตร์ จันทยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครสวรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตู้อบแห้ง

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เตาเผาขยะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปริมาณขยะมีมาก และมีการกำจัดด้วยวิธีการเผา ซึ่งจะมีความร้อนเกิดขึ้นในกระบวนการนี้อย่างมากมาย ทางผู้จัดทำจึงมีแนวความคิด ในการนำความร้อนที่เกิดขึ้นนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคครัวเรือนในด้านการถนอมอาหาร แทนการตากแดดธรรมดา ซึ่งมักจะมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ไม่เอื้อต่อการตากของต่างๆ จากแนวคิดดังกล่าว ทางผู้จัดทำได้ออกแบบและสร้างตู้อบแห้งด้วยความร้อนจากเตาเผาขยะ ซึ่งจะเป็นระบบที่นำความร้อนจากเตาเผาขยะมาให้กับตู้อบ โดยการพา นำ และแผ่รังสีความร้อน ซึ่งระบบนี้จะประกอบไปด้วยเตาเผาขยะ ตู้อบแห้ง และระบบระบายความชื้นออกจากตู้อบ จากการศึกษาพบว่า การใช้ตู้อบแห้งด้วยความร้อนจากเตาเผาขยะแบบไม่มีระบบระบายความชื้น ในการอบพริกและปลาในเวลา 30 นาที จะเทียบเท่ากับการตากแดดเป็นเวลา 6 ชั่วโมง ซึ่งพบว่าการใช้ตู้อบใช้เวลาน้อยกว่าการตากแดด 12 เท่าส่วนการใช้ตู้อบแห้งด้วยความร้อนจากเตาเผาขยะแบบมีระบบระบายความชื้น พบว่าในการอบพริก 1 กิโลกรัม ในเวลา 30 นาที จะทำให้น้ำหนักของพริกลดลงได้มากกว่าการใช้ตู้อบแห้งด้วยความร้อนจากเตาเผาขยะแบบไม่มีระบบระบายความชื้น 31.30 กรัม และในการอบปลา 700 กรัม ในเวลา 30 นาที จะทำให้น้ำหนักของปลาลดลงได้มากกว่าการใช้ตู้อบแห้งด้วยความร้อนจากเตาเผาขยะแบบไม่มีระบบระบายความชื้น 20.10 กรัม ดังนั้นในการใช้ตู้อบแห้งด้วยความร้อนจากเตาเผาขยะแบบมีระบบระบายความชื้น จะสามารถทำพริกแห้งได้เร็วกว่าการตากแดดธรรมดาถึง 5 วัน