โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องสีข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐดนัย ขันทอง

  • ธนดล ทาสีทอง

  • วรรณพงษ์ หงส์ยิ้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวโพด

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันในหมู่บ้านของคณะผู้จัดทำได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือการทำไร่ข้าวโพดและ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ต้องทำการสีข้าวโพด ซึ่งขณะนี้ในหมู่บ้านของคณะผู้จัดทำได้ประสบปัญหากับเครื่องสีข้าวโพดที่มีราคาแพง ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดประดิษฐ์ เครื่องสีข้าวโพดเพื่อมาแก้ปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำได้ศึกษาการหมุนของวัตถุ 2 ชนิด ได้มาเสียดสีกันมากระทบกันด้วยความเร็วและแรงจะทำให้เมล็ดข้าวโพดหลุดออกจากฝักโดยเพิ่มความเร็วและแรง ในการเสียดสีของเมล็ดข้าวโพดโดยการหมุนของจักรยาน คณะผู้จัดทำจึงได้คิดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาคือ “จักรยานสีข้าวโพด” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายของการศึกษาคือ ออกแบบเครื่องสีข้าวโพดแต่ละรูปแบบเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพของจักรยานสีข้าวโพดที่ดีที่สุด ในแต่ละรูปแบบที่ประดิษฐ์ขึ้น เปรียบเทียบหาประสิทธิภาพของจักรยานสีข้าวโพดกับเครื่องสีข้าวโพดตามท้องตลาดมีวิธีการทอลอง 3 ขั้นตอน จากการทดลองพบว่าเครื่องสีข้าวโพดโดยจักรยานมีประสิทธิภาพดีกว่าเครื่องสีข้าวโพดแบบมือหมุน เนื่องจากเครื่องสีข้าวโพดโดยจักรยานมีเครื่องทุ่นแรงในการปั่น และช่องใส่ข้าวโพดที่ใหญ่กว่าจึงสีข้าวโพดได้เร็วกว่าเครื่องสีข้าวโพดแบบมือหมุน ซึ่งเมล็ดข้าวโพดที่ได้ก็มีคุณภาพ เมื่อนำไปทดลองเปรียบเทียบกับเครื่องสีข้าวโพดที่มีตามท้องตลาดพบว่า เครื่องสีข้าวโพดแบบจักรยานสามารถสีข้าวโพดได้ดีกว่า เนื่องจากมีตัวตีข้าวโพดที่มากกว่าและมีเครื่องทุ่นแรงที่ง่ายต่อการปั่นสีข้าวโพด คุณภาพของเมล็ดข้าวโพดที่สีได้จะมีคุณภาพใกล้เคียงกัน