โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องปอกสับปะรด 4 IN 1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธันยชนก ไพมณี

  • ราย่าร์ มากบรรจง

  • โศภิสรา ทองจันทร์แก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สับปะรดการปอก

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่องเครื่องปอกสับปะรด 4 IN 1 จากปัญหาที่ว่าการปอกสับปะรดทั่วไปมีหลายวิธี แต่ต้องใช้เวลานานและอาจมีอันตราย จึงทำสิ่งประดิษฐ์เครื่องปอกสับปะรด 4 IN 1 เพื่อช่วยลดเวลาในการปอกสับปะรด เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้มีดปอกทั่วไปและสับปะรด ไม่ช้ำ กลุ่มโครงงานจึงใช้ใบมีดเชื่อมกับโครงสแตนเลสและทำคันโยกเพื่อเป็นการทุ่นแรง โดยวิธียกคันโยกขึ้นแล้วนำสับปะรดที่ตัดหัวตัดท้ายใส่ในแกนตรงกับใบมีดที่ปอกแกนแล้วกดคันโยกลงจะได้สับปะรดที่เป็นชิ้นยาว ส่วนเปลือก ตา และแกนได้ขาดออกจากกันในการกดคันโยกครั้งเดียว ส่งผลให้ช่วยลดระยะเวลาในการปอกและสามารถนำไปใช้ในครัวเรือนได้จริง