โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลของสมุนไพรต่อการล้างสารพิษจากย่าฆ่าแมลงในผัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพวัลย์ อำพร

  • พงษ์สิทธิ์ โยธาจันทร์

  • สุจาริณี ทองประ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพรการสกัด

  • แมลงกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการวิจัยตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้มีการค้นพบว่ารางจืดซึ่งเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่สามารถชะล้างสารพิษหรือขับสารพิษในร่างกายได้ ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงงานจึงเกิดแนวคิดที่จะนำเอา พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น นำมาล้างผักผลไม้ก่อนนำไปบริโภค หรือนำไปประกอบอาหารเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้าง จึงนำสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น ทั้งหมด 4 ชนิด คือ ใบย่านาง หัวผักกาด ใบดีปลาช่อน และใบกระดูกไก่ดำที่มีผลต่อการล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลงในผัก เพื่อศึกษาอัตราส่วนของสมุนไพรต่ออัตราส่วนของน้ำที่มีผลต่อการล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลงในผัก เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมของสมุนไพรที่มีผลต่อการล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลงในผัก และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสมุนไพรที่มีผลต่อการล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลงในผักเปรียบเทียบกับวิธีการล้างแบบอื่นๆ ผลการทดลองพบว่า 1. สมุนไพรทั้ง 4 ชนิด คือ ใบย่านาง หัวผักกาด ใบดีปลาช่อนและใบกระดูกไก่ดำพบว่า ใบกระดูกไก่ดำ มีผลต่อการสร้างสารพิษจากยาฆ่าแมลงในผักมากที่สุด ส่วนใบย่านาง หัวผักกาด ใบดีปลาช่อน พบว่ามีความปลอดภัยต่อการล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลงในผัก 2. อัตราส่วนของสมุนไพร อัตราส่วนโดยมวลต่อปริมาตรของใบกระดูกไก่ดำ(g) : น้ำ(cm3) ที่ใช้ล้างสารพิษ จากยาฆ่าแมลงในผัก (3) ระยะเวลาในการชะล้างถั่วฝักยาวในน้ำใบกระดูกไก่ดำ พบว่า 30-50 นาที มีความปลอดภัยมาก ส่วนเวลา 20 นาที มีความปลอดภัย และ 10 นาที ไม่มีความปลอดภัย (4) ประสิทธิภาพของสมุนไพรที่มีผลต่อการล้างสารพิษจากย่าฆ่าแมลงในผัก เปรียบเทียบกับวิธีการล้างแบบอื่นๆ พบว่าวิธีการล้างถั่วฝักยาวด้วยน้ำใบกระดูกไก่ดำ มีความปลอดภัยมาก วิธีการล้างด้วยน้ำก๊อกไหลผ่าน น้ำด่างทับทิม และน้ำเกลือมีความปลอดภัย ส่วนวิธีล้างถั่วฝักยาวด้วยน้ำเปล่าไม่มีความปลอดภัย