โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหมูจ๋าอาหารมาแล้ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนินทร์ ผลพฤกษ์

  • สุปัญญา ไหมพูล

  • โกสินทร์ เกิดชูกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • สุกร เครื่องให้อาหาร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบเครื่องหมู่จ๋าอาหารมาแล้ว เพื่อสร้างเครื่องหมู่จ๋าอาหารมาแล้ว เพื่อทดสอบการทำงานเครื่องหมูจ๋าอาหารมาแล้ว และสามารถนำเครื่องหมู่จ๋าอาหารมาแล้วไปใช้ได้จริง จากการศึกษาและทดลองพบว่า เครื่องหมู่จ๋าอาหารมาแล้ว สามารถที่จะให้อาหารสุกรได้จริงโดยอาหารจะลงสู่ถังที่ 1 ต่อไปยังถังที่ 2 และถังต่อ ๆ ไปได้ ประหยัดเวลาผู้เลี้ยงสามารถใช้เวลาทำกิจกรรมอื่น ๆ และยังสามารถแยกอาหารที่เป็นผงได้บางส่วนอีกด้วย