โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องดองดึงกำจัดปลวก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวรรณ ช่วยจันทร์

  • นิตยาวรรณ รุ่งเรือง

  • นุสรา รุ่งเรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดองดึง

  • ปลวกกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องดองดึงกำจัดปลวก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมุนไพรในท้องถิ่นที่มาใช้ในการกำจัดปลวก เพื่อศึกษาส่วนต่างๆของดองดึงที่เหมาะสมในการนำสารสกัดสำหรับใช้ในการกำจัดปลวก เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดจากหัวดองดึงที่เหมาะสมในการกำจัดปลวก และเพื่อศึกษาการนำสารสกัดจากหัวดองดึงไปกำจัดปลวกตามจุดต่างๆ ผลการศึกษาพบว่าสมุนไพรที่ใช้ในการกำจัดปลวกได้ดีที่สุด ได้แก่ ดองดึง รองลงมาได้แก่ ขิง ขมิ้น และข่า ตามลำดับ โดยเมื่อฉีดพ่นสารสกัดจากดองดึงลงในจานที่มีปลวกอยู่ 20 ตัวจะสามารถกำจัดปลวกให้ตายหมด เมื่อทดลองนำส่วนต่างๆของดองดึง ได้แก่ ลำต้นบนดิน ใบ ดอก และลำดับใต้ดิน (หัวดองดึง) มาทดลองกำจัดปลวก พบว่าส่วนที่เป็นลำต้นใต้ดินหรือหัวดองดึงมีความเข้มข้น 40g/น้ำ 100 cm3 สามารถกำจัดปลวกได้ดี กล่าวคือ เมื่อฉีดพ่นสารสกัดจากหัวดองดึงลงในจานที่มีปลวกอยู่ 20 ตัว จะสามารถกำจัดปลวกให้ตายหมดภายใน 3 นาที เมื่อศึกษาความเข้มข้นของหัวดองดึงที่เหมาะสมในการกำจัดปลวก พบว่าความเข้มข้นตั้งแต่ 40g/น้ำ 100 cm3 ขึ้นไปมีความเหมาะสมในการกำจัดปลวกได้ดีที่สุด