โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเตรียมเอทานอลจากเอนโดสเปิร์มแข็งภายในเมล็ดตาลโตนด โดยวิธีย่อยด้วยกรดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ผดุงสิทธิ์ แทนบุญ

  • ภานุวัฒน์ จู้เถี้ยง

  • เศรษฐวัฒน์ คำสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กรด

  • ตาลโตนดเมล็ด

  • เอทานอล

  • เอนโดสเปิร์ม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเตรียมเอทานอลจากเอนโดสเปิร์มแข็งภายในเมล็ดตาลโตนด โดยวิธีย่อยด้วยกรดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จัดทำขึ้น เพื่อศึกษาชนิดของกรดมที่เหมาะสมต่อการนำมาย่อยเอนโดสเปิร์มแข็งในเมล็ดตาลโตนดให้ได้ เยื่อเอนโดสเปิร์มฯที่มีความหวานมากที่สุด เพื่อศึกษาความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกที่เหมาะสมต่อการนำมาย่อยเอนโดสเปิร์มแข็งในเมล็ดตาลโตนดให้ได้เยื่อเอนโดสเปิร์มฯที่มีความหวานมากที่สุด เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการหมัก เยื่อเอนโดสเปิร์มแข็งในเมล็ดตาลโตนด ที่จะนำมากลั่นเป็นเอทานอลให้ได้ปริมาณมากที่สุด เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการหมักเยื่อเอนโดสเปิร์มแข็งในเมล็ดตาลโตนดต่อน้ำที่จะน้ำมากลั่นเป็นเอทานอลให้ได้ปริมาณมากที่สุด เพื่อศึกษาปริมาณยีนส์เหมาะสมในการหมักเยื่อเอนโดสเปิร์มแข็งในเมล็ดตาลโตนดที่จะนำมากลั่นเป็นเอทานอลให้ได้ปริมาณมากที่สุด เพื่อนำเอทานอลที่กลั่นได้มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ