โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ด้วยสารสกัดจากใบพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธณิศ กูนิง

  • นิติ บือสาแม

  • รวิวรรณ อนันตสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นูรอาซีกีน ยีสมัน

  • สมพร ประเสริฐส่งสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • Staphylococcus aureus

  • แบคทีเรีย การยับยั้ง

  • ใบพืช สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ด้วยสารสกัดจากใบพืช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. aureus จากสารสกัดของใบพืชชนิดต่าง ๆ และศึกษาปริมาณรงควัตถุที่ได้จากสารสกัดของใบสาบเสือ จากการทดลองพบว่าสารสกัดจากใบสาบเสือ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. aureus ได้มากที่สุด และในสารสกัดที่ได้จากใบแก่ของใบสาบเสือมีปริมาณคอลโรฟิลล์ เอ, คอลโรฟิลล์ บี และแคโรทีนอยด์มากที่สุด เมื่อใช้เครื่อง Color meter วัดสัมประสิทธิ์ของสี พบว่าใบแก่ของใบสาบเสือให้สีเขียวมากที่สุด