โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการดูดซับโลหะตะกั่วโดยมวลชีวภาพของสาหร่ายทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิรวิชญ์ ทับชุม

  • อรุณ ยาชะรัต

  • เตชิต ตั้งภัทรากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตะกั่ว

  • สาหร่ายทะเลการดูดซับ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากโลหะตะกั่วเป็นสารเคมีที่มีการปนเปื้อนในแหล่งน้ำตามธรรมชาติในปริมาณสูง ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษยืและสิ่งมีชีวิต โดยศึกษาพบว่า สาหร่ายทะเลบางชนิดมีความสามารถในการดูดซับโลหะตะกั่ว เนื่องจากโครงสร้างของผนังเซลล์ที่เป็นโปรตีนมีประจุลบ สามารถจับกับประจุบวกของโลหะหนักได้ จึงเป็นการศึกษความสามารถของสารหร่ายทะเลสามชนิดที่พบในอ่าวปัตตานี คือ สาหร่ายผมนาง สาหร่ายผักกาด และสาหร่ายไส้ไก่ โดยแบ่งการทดลอง 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาปริมาณโลหะตะกั่วที่ปนเปื้อนในมวลชีวภาพของสาหร่ายทั้ง 3 ชนิด ตอนที่ 2 ศึกษาผลของ pH ต่อความสามารถในการดูดซับโลหะตะกั่วของมวลชีวภาพ ตอนที่ 3 ศึกษาความเข้มข้นของสารละลายโลหะตะกั่วที่เหมาะสมในการดูดซับโลหะตะกั่ว ตอนที่ 4 ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับโลหะตะกั่วโดยมวลชีวภาพของสาหร่ายทะเล และตอนที่ 5 ศึกษาความสามารถในการดูดซับโลหะตะกั่วโดยมวลชีวภาพของสาหร่ายทะเลในสภาพน้ำจริง