โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องล้างขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ณัฐภัทร ภาวรจักร์

 • วริศรา พรหมแก้ว

 • เบญญานี โกษาพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
 • นิตยา ทวีกิจการ

 • ปัทมา จรเด่น

 • ว่าที่ร้อยตรีจตุพงศ์ ศุภศรี

 • สุเทพ เหนือคลอง

 • เตนา พิศบุญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
 • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวัสดุ

 • สิ่งประดิษฐ์

 • เครื่องล้างขวด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน “เครื่องล้างขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” จัดทำขึ้นเนื่องจากคณะผู้จัดทำได้มาศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้สังเกตกระบวนการทำความสะอาดขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่นักวิจัยทำความสะอาดพบว่าใช้ระยะเวลาในการทำความสะอาดนาน เนื่องจากต้องล้างขวดด้วยมือ อีกทั้งขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีปริมาณมาก นอกจากนี้ยังต้องนำไปฆ่าเชื้ออีกด้วย ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงอยากจะลดระยะเวลาที่ใช้การล้างขวด โดยการประดิษฐ์เครื่องล้างขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อประดิษฐ์เครื่องล้างขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ได้ในปริมาณมากขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้เครื่องล้างขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถใช้งานได้จริง และช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการล้างขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อีกทั้งยังช่วยผ่อนแรงในการล้างขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ดังนั้นเครื่องล้างขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชิ้นนี้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวก และเป็นเครื่องต้นแบบในการจัดทำเครื่องล้างขวดเพื่อใช้ในการเกษตรเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้เป็นอย่างดี