โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตาถ่านอเนกประสงค์แบบพกพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กชมน ศรีเกตุ

  • พรพินิต นวลเทศ

  • พศวีร์ หัวใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิตยา ทวีกิจการ

  • ปัทมา จรเด่น

  • สิทธิ์ศักดิ์ สุทธิปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เตาถ่าน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเป็นจำนวนมาก สาเหตุส่วนใหญ่มาจากบริโภคอาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทปิ้งย่างก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการก่อให้เกิดโรคมะเร็ง จากการสำรวจร้านขายอาหารปิ้ง ย่าง โดยทั่วไปพบว่าอาหารมักมีรอยไหม้ สาเหตุเนื่องจากตะแกรงมีอุณหภูมิสูง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง เตาปิ้งย่างทั่วไปจะมีขนาดใหญ่ยากที่จะเก็บและพกพา ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้คิดและพัฒนา เต่าถ่านอเนกประสงค์แบบพกพานี้ขึ้นเพื่อลดปัญหาการเกิดรอยไหม้ของอาหารประเภทปิ้งย่างและเพิ่มความสะดวกในการเก็บรักษาและพกพาได้ง่ายขึ้น จากการทดลองพบว่า สามารถประดิษฐ์เตาถ่านอเนกประสงค์แบบพกพาขึ้นได้ ซึ่งเตาถ่านทั่วไปจะเกิดรอยไหม้บนอาหาร และจะมีเศษอาหารติดตะแกรง แต่เตาถ่านอเนกประสงค์แบบพกพานี้จะช่วยลดการเกิดรอยไหม้บนอาหาร และจะมีเศษอาหารติดตะแกรงเพียงเล็กน้อย เตาถ่านอเนกประสงค์แบบพกพาแบบไม่ใส่น้ำจะทำให้อาหารที่ปิ้งย่างบนตะแกรงเกิดรอยไหม้และมีเศษอาหารติดบนตะแกรงอีกด้วย ซึ่งเตาถ่านอเนกประสงค์แบบพกพาแบบใส่น้ำจะช่วยลดรอยไหม้บนอาหาร และจะมีเศษอาหารติดตะแกรงเพียงเล็กน้อย เตาถ่านอเนกประสงค์นี้จะมีการไหลวนของน้ำระหว่างกระบะทั้งสองฝั่งเป็นระบบอยู่ตลอดเวลา