โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเคลือบอาหารปลานิลชนิดเม็ดด้วยเจลาตินเพื่อรักษาปริมาณวิตามินซี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปัณณรัตน์ วงษ์เวช

  • พิทูร คำปันติ๊บ

  • พิมพ์วรัญธ์ รัตนอำพัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลานิล อาหาร

  • วิตามินซี

  • เจลาติน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. สารเคลือบจากเจลาตินที่มีความเข้มข้นต่างกัน ที่มีผลต่อการคงสภาพวิตามินซีในอาหารปลานิล ซึ่งความเข้มข้นของเจลาตินที่ใช้ในการเคลือบอาหารคือ 25, 50, 75 และ 100 เปอร์เซ็นต์ และใช้วิธีการไทเทรตแบบ Iodiemetry ตรวจสอบหาปริมาณวิตามินซีที่เหลืออยู่เป็นเวลา 5 วัน พบว่า อาหารปลานิลที่มีการเคลือบด้วยเจลาตินมีอัตราการสูญเสียวิตามินซีน้อยกว่าอาหารปลานิลที่ไม่ได้เคลือบด้วยเจลาติน และความเข้มข้นสามารถลดการสูญเสียวิตามินซีจึงช่วยคงสภาพวิตามินซีที่ไวต่อการสลายตัวเนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และสภาพแวดล้อมที่มีความร้อน แสง และความชื้นมาก 2. รูปแบบทรงของอาหารปลานิลชนิดเม็ดที่มีผลต่อการคงสภาพวิตามินวีในอาหารปลานิล พบว่า รูปทรงของอาหารปลานิลชนิดเม็ดที่มีผลต่อการคงสภาพวิตามินวีในอาหารปลานิลทั้ง 2 รูปทรงคือ ทรงลูกบาศก์และทรงปริซึมสี่เหลี่ยม สามารถลดการสูญเสียวิตามินซีและมีอัตราการลดลงของวิตามินซีได้ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากพื้นที่ผิวสัมผัสที่สัมผัสกับอากาศมีพื้นที่ผิวสัมผัสไม่แตกต่างกันรวมทั้งอาจมีการสูญเสียวิตามินวีในระหว่างขั้นตอนในการผลิตอาหารปลาชนิดเม็ด จึงทำให้มีอัตราการลดลงของวิตามินซีสูงไม่แตกต่างกันของอาหารปลาชนิดเม็ดทั้งรูปทรงลูกบาศก์และทรงปริซึมสี่เหลี่ยมได้