โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกล้องจุลทรรศน์ทำมือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กันต์ฤทัย แววงาม

  • สุธิดา สุวรรณ์วงค์

  • อังคณา มหาวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้องจุลทรรศน์ การสร้าง

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องมือ DC Meter ที่สามารถวัดระยะทางและความสูงได้จากการวัดเพียงครั้งเดียวและสามารถใช้งานง่าย สะดวกต่อการพกพา สามารถใช้ได้ทุก ๆที่ โดยเครื่อง DC Meter มีต้นแบบมาจากClinometer แล้วนำมาพัฒนาให้มีความสามารถในการวัดระยะทางและความสูงจากการวัดเพียงครั้งเดียว โดยประดิษฐ์ฐานให้มีลักษณะตั้งฉากกับพื้นและทำการติดเครื่อง Clinometer กับยอดฐานและทำการทดลองเปรียบเทียบ DC Meter กับ Clinometer ด้วยกัน 3 ขั้นตอน 1. หาค่าความสูงโดยมีระยะทางเป็นตัวแปรต้น 2.หาระยะทางจากมุมที่วัดได้โดยมีความสูงเป็นตัวแปร 3. ทำการทดสองหาความสูงและระยะทางพร้อมกัน พบว่าเครื่อง DC Meter มีประสิทธิภาพสามารถนำไปวัดจริงได้