โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถุงกระดาษจากกระดาษที่ใช้แล้วเคลือบด้วยสารสกัดจากผลมะพลับช่วยชะลอการละลายของน้ำแข็ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จินภา สมบูรณ์

  • ณิชากร สังขพันธุ์

  • นลพันธุ์ คงพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทกายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถุงกระดาษ

  • น้ำแข็งการละลาย

  • มะพลับ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ถุงกระดาษจากกระดาษที่ใช้แล้วเคลือบด้วยสารสกัดจากผลมะพลับช่วยชะลอการละลายของน้ำแข็ง วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลไม้ที่เหมาะสมต่อการนำมาสกัดสารสำหรับใช้เคลือบกระดาษที่ใช้แล้วทำเป็นถุงใส่ถุงน้ำแข็ง ป้องกันการละลายของน้ำแข็ง เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการสกัดสารจากผลมะพลับสำหรับใช้เคลือบกระดาษที่ใช้แล้วทำเป็นถุงใส่ถุงน้ำแข็ง ป้องกันการละลายของน้ำแข็ง เพื่อศึกษาการเพิ่มจำนวนแผ่นกระดาษ/ถุง ที่เหมาะสมต่อการใช้เคลือบกระดาษที่ใช้แล้วทำเป็นถุงใส่ถุงน้ำแข็งที่มีคุณภาพใช้งานได้ดี เพื่อศึกษาชนิดของกระดาษที่เหมาะสมต่อการทำถุงใส่ถุงน้ำแข็งเคลือบด้วยสารสกัดจากผลมะพลับที่มีคุณภาพใช้งานได้ดี เปรียบเทียบคุณภาพใช้งานของถุงกระดาษที่ใช้แล้วเคลือบด้วยสารสกัดจากผลมะพลับกับถุงกระดาษที่บรรจุกาแฟเย็นจำหน่ายจริง ผลการทดลองสรุปได้ว่า ผลไม้ที่นำมาสกัดสารใช้เคลือบกระดาษได้ดีที่สุด คือผลมะพลับ และผลมะพลับที่เหมาะสมต่อการนำมาสกัดสารใช้เคลือบกระดาษได้ดีที่สุด คือผลมะพลับแก่ อัตราส่วนตั้งแต่ผลมะพลับแก่: น้ำ 300g/ น้ำ 500 cm3 เมื่อนำไปเคลือบกระดาษ กระดาษจะติดสารสกัดได้ดีมาก กระดาษจะแข็งและหนาขึ้น กระดาษชนิดต่างๆนำมาพับเป็นถุงกระดาษ ชุบด้วยสารสกัดจากผลมะพลับ พบว่าถุงกระดาษมีคุณภาพใช้งานได้ดีทุกชนิด