โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษจากใบพลับพลึงทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงกมล ประเพชร

  • นฤกานต์ คชฤทธิ์

  • ปัญจพล แสงศรีคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทกายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษพืช

  • พลับพลึงทองใบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง กระดาษจากใบพลับพลึงทอง จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาใบพืชที่เหมาะสมที่สามารถนำมาทำกระดาษได้ เพื่อศึกษาสารเคมีที่เหมาะสมในการย่อยสลายของใบพลับพลึงทอง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเยื่อกระดาษจากพลับพลึงทองเปรียบเทียบกับกระดาษต่างๆ เพื่อนำเยื่อกระดาษจากพลับพลึงทองมาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อนำกระดาษจากพลับพลึงทองที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วมาใช้ประโยชน์ ผลการศึกษาพบว่าใบพลับพลึงทองสามารถนำมาย่อยทำเยื่อกระดาษได้ดีที่สุด พบว่าได้ปริมาณเยื่อกระดาษมาที่สุด สารเคมีที่เหมาะสมในการนำมาย่อยพลับพลึงทองให้ได้เยื่อกระดาษคือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 100g/น้ำ 1000 cm3 เมื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเยื่อกระดาษจากพลับพลึงทอง โดยวิธีเติมแป้งมันสำปะหลัง, กระดาษหนังสือพิมพ์, กระดาษโรเนียว, กระดาษดับเบิลเอ ทำให้เยื่อกระดาษพลับพลึงทองมีคุณภาพการใช้งานได้ดีขึ้น สามารถนำเยื่อกระดาษมาใช้ประโยชน์ทำดอกไม้ งานประดิษฐ์ต่างๆ ที่คั่นหนังสือ พวงกุญแจฯลฯ เป็นการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าจากพืชในท้องถิ่น และอีกทั้งได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์