โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องฟักไข่พอเพียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัณฐภูษ์ ช่วยเกิด

  • พลกฤษณ์ แสงอาวุธ

  • ภูรินทร์ ไชยวรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตประภา ศักดามาศ

  • นิตยา ทวีกิจการ

  • ปราโมทย์ ช่วยพัฒน์

  • สุชาดา จิตจำ

  • ไพเรย์ ไชยจิตต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องฟักไข่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเครื่องฟักไข่พอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์และศึกษาหลักการทำงานของเครื่องฟักไข่พอเพียง และเพื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การฟักและเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของลูกไก่ระหว่างการฟักด้วยเครื่องฟักไข่พอเพียงกับการฟักตามธรรมชาติ จากผลการทดลองพบว่าเครื่องฟักไข่พอเพียงที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำมาก เนื่องจากใช้วัสดุเหลือใช้และวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นในการประดิษฐ์ นอกจากนี้ยังสามารถประดิษฐ์ได้ง่ายและใช้งานได้สะดวก จากการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การฟักและเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของลูกไก่ระหว่างการฟักด้วยเครื่องฟักไข่พอเพียงกับการฟักตามธรรมชาติ พบว่าเปอร์เซ็นต์การฟักของไข่ไก่ด้วยเครื่องฟักไข่พอเพียงมากกว่าเปอร์เซ็นต์การฟักไข่ไก่ตามธรรมชาติ และเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของลูกไก่ที่ฟักด้วยเครื่องฟักไข่พอเพียงมากกว่าเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตที่ฟักตามธรรมชาติ เนื่องจากการฟักด้วยเครื่องฟักไข่พอเพียงสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสมต่อการฟักของไข่ไก่ได้