โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องล้างสละแบบประหยัดน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กชพร ตั้งถึงถิ่น

  • กัญชพร พรหมรัตน์

  • กัญญวรา พรหมรันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตประภา ศักดามาศ

  • นิตยา ทวีกิจการ

  • ประพันธ์ ธรรมศิริ

  • ปราโมทย์ ช่วยพัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สละ เครื่องล้าง

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้วัวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตเครื่องล้างสละแบบประหยัดน้ำ เพื่อเปรียบเทียบการล้างสละแบบประหยัดน้ำด้วยการหมุนตะแกรงล้างแบบไปทางเดียวและกสนหมุนแบบไป – กลับ และเพื่อเปรียบเทียบการล้างสละด้วยเครื่องล้างสละแบบประหยัดน้ำ (การหมุนแบบไป – กลับ) และการใช้แรงงานคนในการล้าง จากกรทดลองพบว่า การหมุนตะแกรงเครื่องล้างสละแบบหมุนไป – กลับ ใช้เวลาน้อยกว่าการหมุนตะแกรงเครื่องล้างสละแบบไปทางเดียว ในการล้างสละปริมาณเท่ากัน และเมื่อเปรียบเทียบการล้างสละด้วยเครื่องล้างสละแบบประหยัดน้ำ (การหมุนแบบไป – กลับ) และการใช้แรงงานคนในการล้าง จากกรทดลองพบว่า ล้างสละด้วยเครื่องล้างสละแบบประหยัดน้ำใช้เวลาน้อยกว่าการใช้แรงงานคน