โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการดูดซับสารตะกั่วด้วยพืชสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธมลวรรณ เหลืองวิไล

  • มนัสนันท์ จูสวัสดิ์

  • สิริกร นิธิประดิษฐกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร

  • สารตะกั่ว การดูดซับ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการดูดซับสารตะกั่วของน้ำสกัดจากพืชสมุนไพร ได้แก่ ใบรางจืด ใบมะรุม ใบสะเดา และใบฟ้าทะลายโจร ซึ่งจากการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับสารตะกั่วของน้ำสมุนไพร พบว่าสมุนไพรแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่วที่แตกต่างกัน โดยน้ำสกัดจากใบรางจืดมีประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่วสูงสุด โดยสามารถดูดซับได้ถึง 70.04% และเมื่อได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับสารตะกั่ว พบว่าประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่วของน้ำรางจืดนั้น จะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราส่วนของความเข้มข้น โดยน้ำสกัดอัตราความเข้มข้น 1:2 โดยมวล จะมีประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่วสูงสุด โดยสามารถดูดซับได้มากถึง 74.89%