โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารเร่งรากจากข้าวโพดฝักอ่อน (Root accelerator by baby corn)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กันตินันท์ สุภาพ

  • ธนภัทธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง

  • นงนภัส ชลวานิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เชิดชูเกียรติ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าว การเจริญเติบโต

  • พืช การหมัก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาความสามารถในการงอกของเมล็ดข้าว โดยแช่เมล็ดข้าวในสารสกัดจากพืชและน้ำหมักข้าวโพดอ่อน แบ่งการทดลองเป็น 3 การทดลองดังนี้ การทดลองที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถในการงอกของเมล็ดข้าวเปลือก เมื่อแช่เมล็ดข้าวน้ำสกัดจากพืชต่างชนิดกัน ผลการทดลองพบว่า ความสามารถในการงอกของเมล็ดไม่ได้รับผลกระทบจากการแช่เมล็ดข้าวในสารจากพืช การทดลองที่ 2 ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดข้าวเปลือกโดยแช่เมล็ดข้าวเปลือกในน้ำหมักข้าวโพดอ่อน โดยศึกษาอัตราส่วนของน้ำหมัก ระยะเวลาในการหมัก และระยะเวลาในการแช่เมล็ดข้าวในน้ำหมัก พบว่า น้ำหมักข้าวโพดอ่อนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดให้งอกเร็วยิ่งขึ้น การทดลองที่ 3 ศึกษาประสิทธิภาพน้ำหมักจากข้าวโพดอ่อนที่มีผลต่อความสามารถในการงอกของข้าวเปลือก ข้าวมะลิกล้อง ข้าวไรซ์เบอรี่กล้อง พบว่า น้ำหมักจากข้าวโพดอ่อนที่ผสมกับน้ำมะพร้าวมีประสิทธิภาพในการเร่งรากของข้าวเปลือก ข้าวมะลิกล้อง ข้าวไรซ์เบอรี่กล้อง