โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแคลเซียมในผักกระสังจากรดน้ำต้มเปลือกไข่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพดล นุ่มนก

  • วรษา บัวงาม

  • วาสนา สุขรอด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำต้มเปลือกไข่

  • ผักกระสัง

  • แคลเซียม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณแคลเซียมสะสมในผักกระสังที่รดด้วยน้ำต้มเปลือกไข่ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับคนที่ไม่อยากบริโภคเนื้อสัตว์แต่อยากได้แคลเวซียม จากการทดลองรดน้ำผักกระสังด้วยน้ำเปล่า น้ำต้มจากเปลือกไข่ไม่บด และน้ำต้มจากเปลือกบด ตามลำดับ โดยรดน้ำเป็นเวลา 12 วันจากนั้นนำน้ำเปล่า น้ำต้มจากเปลือกไข่ไม่บด และน้ำต้มจากเปลือกบด อย่างละ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร และต้นผักกระสังกระถางละ 300 กรัม มาวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียมด้วยเครื่อง ICP-OES พบว่า ปริมาณแคลเซียมในผักกระสังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณแคลเวียมในน้ำที่ใช้รดผักกระสัง น้ำรดผักกระสังที่มีปริมาณแคลเซียมสูงที่สุดคือ น้ำต้มจากเปลือกไข่บด รองลงมาคือน้ำต้มจากเปลือกไข่ไม่หมด และน้อยสุดคือน้ำเปล่า เมื่อนำผักกระสังที่รดด้วยน้ำดังกล่าวพบว่า ผักกระสังที่รดด้วยน้ำต้มจากเปลือกไข่บดมีปรมาณแคลวียมสูงที่สุด รองลงมาคือน้ำต้มจากเปลือกไข่ไม่หมด และน้ำเปล่าตามลำดับ ทั้งนี้พืชมีการดูวึมแคลเซียมผ่านขนรากเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ กระตุ้นการเจริญเติบโตและการทำงานของเอนไซม์บางชนิด เมื่อรดน้ำผักกระสังด้วยน้ำต้มจากเปลือกไข่บดที่มีปริมาณแคลเซียมสูงผักกระสันจึงดูดซึมและเกิดการสะสมแคลเซียมเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น โครงงานนี้จึงสามารถนำไปใช้เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อส่งเสริมภาวะทางโภชนาการ