โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันโดยชีววิธี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญชนก ตัณฑัยย์

  • ณัฏฐณิชา บัวทอง

  • อานุภาพ ชัยดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันโดยชีววิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมันโดยได้ทำการศึกษาโครงสร้างดอกปาล์มน้ำมัน เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย การบานของดอกปาล์มน้ำมันตัวผู้และดอกปาล์มน้ำมันตัวเมีย ศึกษาชนิดของสิ่งมีชีวิตบนดอกปาล์มตัวผู้และดอกปาล์มตัวเมีย ศึกษาส่วนต่าง ๆ ของด้วงงวงปาล์มน้ำมันที่ช่วยในการผสมเกสร ศึกษาพฤติกรรมของด้วงงวงปาล์มน้ำมันที่ตอบสนองต่อสารสกัดน้ำมันหอมระเหยประเภทต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่าดอกปาล์มเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ ดอกตัวเมียและตัวผู้บานไม่พร้อมกัน ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียของปาล์มที่โตเต็มที่ (5 ปีขึ้นไป) จะอยู่แยกช่อ แต่ละดอกในช่อดอกบานไม่พร้อมกันจะเริ่มบานจากส่วนล่างของช่อดอก ดอกตัวเมียมีน้ำหวาน ดอกตัวผู้ใช้เวลาบานตลอดช่อดอก 3-4 วัน ดอกตัวเมียใช้เวลาบานตลอดช่อดอกอย่างน้อย 10 วัน ประชากรกลุ่มเด่นที่อยู่ที่ดอกปาล์มตัวผู้ คือ ด้วงงวงปาล์มน้ำมัน มีพฤติกรรมที่ทำให้ละอองเกสรหล่นและละอองเกสรติดตามตัว พบว่าด้วงงวงปาล์มน้ำมันจะไปที่ดอกปาล์มตัวเมียที่บานในช่วงดอกขาวครีม พบว่าด้วงงวงปาล์มน้ำมันจะไปที่ดอกปาล์มตัวเมียมากที่สุดในเวลา 09.00-10.00 น. จึงได้ทำการล่อด้วงงวงดอกปาล์มน้ำมันด้วยยูจินอลที่ได้จากดอกปาล์มน้ำมันตัวผู้ โดยการประดิษฐ์เครื่องกระจายกลิ่นยูจินอลด้วยความร้อนนานครั้งละ 2 ชั่วโมง การใช้ยูจินอลจากดอกปาล์มตัวผู้สามารถดึงดูดด้วงงวงปาล์มน้ำมันได้มากที่สุด รองลงมาคือ โหระพา แมงลัก และกระเพรา ตามลำดับ