โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกัดกร่อนของสารละลายจากธรรมชาติที่มีผลต่อวัสดุเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สามเณรรจีศักดิ์ ไชโย

  • สามเณรสุริยัน สีหะมาตร

  • สามเณรอาทิตย์ ประหยัดกลาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงคลวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขยะการย่อยสลาย

  • น้ำทะเล

  • วัสดุเหลือใช้

  • สารละลายจากธรรมชาติ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกัดกร่อนของสารละลายจากธรรมชาติที่มีผลต่อวัสดุเหลือใช้ เป็นการทดลองหาสารละลายจากธรรมชาติเพื่อกัดกร่อนวัสดุเหลือใช้ โดย ตอนที่ 1 ศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติของถุงพลาสติกใส, ถุงขนม, ขวดพลาสติกใส, ขวดพลาสติกขุ่น, กล่องโฟม, กระป๋องอะลูมิเนียมและกระป๋องโลหะ พบว่า ขยะเหล่านี้เป็นขยะที่ย่อยสลายยากและใช้เวลานานจึงต้องหาวิธีในการย่อยสลายขยะเหล่านี้ ตอนที่ 2 ศึกษาวีธีการสกัดสารจากธรรมชาติ พบว่า สารละลายจากธรรมชาติสามารถนำมากัดกร่อนวัสดุเหลือใช้ได้ ตอนที่ 3 ศึกษาคุณสมบัติของสารลาย ที่ได้จากธรรมชาติ โดยนำถุงพลาสติกใส, ถุงขนม, ขวดพลาสติกใส, ขวดพลาสติกขุ่น, กล่องโฟม, กระป๋องอะลูมิเนียมและกระป๋องโลหะ มาแช่ในสารละลายจากธรรมชาติในปริมาณ 50 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร พบว่า วัสดุเหลือใช้แช่กับน้ำทะเล สามารถกัดกร่อนวัสดุได้ดีที่สุด และมีการเปรียบเทียบสารละลายที่ได้จากธรรมชาติกับสารสังเคราะห์ สารเคมี พบว่า สารละลายจากธรรมชาติสามารถกัดกร่อนวัสดุได้ใกล้เคียงกับสารสังเคราะห์ และไม่เป็นพิษต่อร่างกายและไม่ป็นมลพิษทางอากาศ