โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องฉนวนขยะกันความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สามเณรปิติ สุขศรีเจริญพนา

  • สามเณรสมัชชัย สีเทา

  • สามเณรอภิเดช ชัยพิริยะกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงคลวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขยะกันความร้อน

  • ฉนวนกันความร้อน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์ฉนวนขยะกันความร้อนเพื่อคิดค้นหาวัสดุเหลือใช้ที่สามารถกันความร้อนได้ดี วัสดุต่าง ๆ ที่นำมาประดิษฐ์ ต้องนำมาทดสอบก่อนหาค่ากันความร้อน จนได้วัสดุที่สามารถกันความร้อนได้ดีที่สุด จากผลการทดลองเห็นได้ว่า กระดาษาอัดสามารถกันความร้อนได้ดี แต่กล่องนมมีข้อดีในส่วนของการสะท้อนของแสง เมื่อนำวัสดุต่าง ๆ ที่เราจะศึกาประสิทธิภาพในการกันความร้อนพบว่า ชุดฉนวนที่มีส่วนของกล่องนมและกระดาษอัดเป็นส่วนประกอบมีความร้อนจากการทดสอบที่ 100 องศาเซสเซีย ผลการทดสอบการกันความร้อนของวัสดุแต่ละชนิด ฉนวนขยะกันความร้อน สามารถลดความร้อนจากอุณหภูมิปกติ ลดได้มากกว่าฉนวนกันความร้อนทั่วไป