โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตาขยะต้านมลพิษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สามเณร กิตติคุณ มวลพรหม

  • สามเณร ธรรมรัตน หาชา

  • สามเณร รุ่งนคร บูรณะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงคลวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขยะกำจัด

  • มลพิษ

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เตาขยะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เตาขยะต้านมลพิษ เกิดขึ้นที่แนวคิดในการอยากช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณควันที่เกิดจากการเผาขยะโดยการประดิษฐ์เตาเผาขยะที่สามารถกรองควันได้ในตัวของเตาเผาขยะ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การใช้น้ำเปล่าปริมาณ 3 ลิตร สามารถกรองควันได้ ในระยะเวลาเฉลี่ย 15.32 นาที จากนั้นทดลองเผาขยะในปริมาณ 500 กรัม พบว่า ยางรถยนต์ใช้เวลาในการเผาไหม้เฉลี่ย 22.31 นาที ซึ่งใช้ระยะเวลาการเผาไหม้นานที่สุด แล้วทดลองใช้ไฮโดรเจนกับออกซิเจนที่ได้จากการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าเข้ามาช่วยในการเผาขยะแต่ละชนิด พบว่าสามารถลดเวลาการเผาของยางรถยนต์เฉลี่ย 2.74 นาที เพื่อลดเวลาในการเผาไหม้ขยะแต่ละชนิด และลดปริมาณควันอันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมลพิษทางอากาศอีกทางหนึ่งด้วย