โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตาแก๊ส 2000

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราพร ดำคร้าม

  • สกานต์ จันทร์เรือง

  • สะอาด น้อยจันทึก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดิเรก นวสุขารมย์

  • บุญสืบ ประสมทรัพย์

  • สมเกียรติ แก้ววิเวก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(33) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เตาแก๊ส

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำปั๊มลมมาประยุกต์ใช้กับเตาแก๊สที่ใช้ตามบ้าน เพื่อทำให้เปลวไฟมีความร้อนสูงขึ้น เนื่องจากสังเกตพบว่าการเป่าแก้วโดยใช้ตะเกียงบุนเสนที่ปั๊มลมเข้าไปทำให้เปลวไฟร้อนมากขึ้น คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการทดลองดังนี้ คือ ศึกษาความเป็นไปได้ โดยการเปรียบเทียบความร้อนที่ได้จากเปลวไฟระหว่างที่ต่อสายปั๊มลมกับที่ไม่ได้ต่อสายปั๊มลม พบว่าเมื่อต่อสายปั๊มลมเข้ากับระบบแก๊สจะทำให้เปลวไฟร้อนขึ้น เมื่อทดสอบระดับความแรงของลมที่ใช้ พบว่าที่ระดับความแรงลม MIDDLE (ของปั๊มลม) สามารถเพิ่มปริมาณความร้อนได้ดีกว่าระดับอื่นและพบว่าระยะห่างของเปลวไฟ (ระหว่างจุดกำเนิดไฟถึงก้นภาชนะ) ที่ระยะ 5 cm จะได้ความร้อนสูงกว่าระยะห่างอื่นๆ นอกจากนั้นได้ศึกษาพบว่าความยาวของท่อลม 90 cm จะให้ความร้อนได้ดีที่สุด คณะผู้จัดทำได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการนำมาใช้โดยการต่อปั๊มลมเข้าไปในท่อแก๊ส พบว่าสามารถเพิ่มอุณหภูมิและร่นระยะเวลาในการใช้แก๊ส อุปกรณ์ปั๊มลมที่ใช้ในการทดลองนี้ คือ อุปกรณ์ปั๊มลมตู้ปลา การเปรียบเทียบปริมาณความร้อนในการทดลองทุกครั้งวัดจากเวลาที่ใช้ต้มน้ำ 900 cm3 จากอุณหภูมิ 23 c ถึง 100 c