โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาชนิดของสมุนไพรที่มีผลต่อการเก็บรักษาเนื้อหมู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกกาญจน์ เลิศคุณลักษณ์

  • สมหมาย แย้มจันทึก

  • อรทัย ปัญญาโส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(26) p73

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร

  • เนื้อหมู การเก็บรักษา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาชนิดของสมุนไพรที่มีผลต่อการเก็บรักษาเนื้อหมูมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาชนิดของสมุนไพรที่มีผลต่อการเก็บรักษาเนื้อหมูและสภาพความเหมาะสมของสมุนไพร โดยนำมาทดลองกับสมุนไพร 7 ชนิด ได้แก่ ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย หอมหัวใหญ่ หอมแดง และกระเทียม พบว่าขิงสามารถเก็บรักษาเนื้อหมูได้ดีกว่าสมุนไพรชนิดอื่น ๆ จากนั้นศึกษาส่วนต่าง ๆ ของต้นขิง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ลำต้น (เหง้าขิง, แง่งขิง) ลำต้นเทียม (ส่วนที่คล้ายลำต้นอยู่เหนือดิน) ใบ ศึกษาอายุของขิงอ่อนและขิงแก่ ศึกษาระยะเวลาในการแช่เนื้อหมู โดยทิ้งไว้ 30 วินาที 1 นาที 2 นาที 3 นาที 4 นาที 5 นาที และศึกษาความเข้มข้นของน้ำขิง โดยใช้ความเข้ม ร้อยละ10 20 30 40 50 60 70 80 90 และ100 ผลการทดลองพบว่า ส่วนที่เป็นลำต้น (เหง้าขิง, แง่งขิง)สามารถเก็บรักษาได้นานที่สุด และต้องเป็นขิงที่แก่ โดยใช้เวลาในการแช่เนื้อหมูในน้ำขิงเป็นเวลา 5 นาที โดยใช้ความเข้มข้นของน้ำขิง ร้อยละ100 และศึกษาการแปรสภาพขิงเพื่อการใช้งานให้สะดวกในการถนอมเนื้อหมู โดย 1. นำกากขิงที่คั้นเอาน้ำออกไปตากแห้งแล้วบดให้ละเอียด 2. นำขิงที่ยังไม่ได้คั้นเอาน้ำออกไปตากแห้งแล้วบดละเอียด 3. นำขิงที่ตากให้แห้งแล้วบดเป็นผงละเอียด ผลการทดลองพบว่าน้ำขิงที่ได้จากขิงที่ตากแห้งแล้วบดละเอียดสามารถรักษาเนื้อหมูได้นานที่สุด