โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำซาวข้าวมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งจีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัสราภรณ์ รัตนไตรสิงห์

  • เทอดศักดิ์ ไป่จันทึก

  • เปรมฤดี อุดมพาณชย์ถาวร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดิเรก นวสุขารมย์

  • บุญสืบ ประสมทรัพย์

  • สมเกียรติ แก้ววิเวก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำซาวข้าว

  • ผักบุ้ง

  • สารละลาย ความเข้มข้น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งจีนจากน้ำซาวข้าว โดยศึกษาชนิดของน้ำซาวข้าว สายพันธุ์ข้าว อัตราส่วน และระยะเวลาการเก็บน้ำซาวข้าว วิธีการทดลองคือศึกษาความเป็นไปได้โดยเพาะพันธุ์ผักบุ้งจีนด้วยเมล็ดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่รดด้วยน้ำธรรมดา ส่วนอีกกลุ่มรดด้วยน้ำซาวข้าว ศึกษาชนิดของน้ำซาวข้าวโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม รดด้วยน้ำซาวข้าวเจ้า,ข้าวเหนียว,ข้าวกล้องและน้ำธรรมดา ศึกษาสายพันธุ์ของข้าวเจ้าโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ น้ำซาวข้าวสายพันธุ์หอมมะลิ, พันธุ์เหลืองประทิว , พันธุ์หอมดง และกลุ่มที่ 4 รดด้วยน้ำ ศึกษาอัตราส่วนระหว่างข้าว : น้ำ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มเช่นกันในอัตราส่วนดังนี้ 50 : 200 , 100 : 200 150 : 200 , รดน้ำ ตามลำดับ ศึกษาระยะเวลาในการเก็บน้ำซาวข้าว โดยเปรียบเทียบเป็น 4 กลุ่มคือ ซาวข้าวแล้วรดทันที , เก็บไว้ 3 ชั่วโมง,เก็บไว้ 6 ชั่วโมง,รดน้ำ ผลการทดลองพบว่าน้ำซาวข้าวมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งจีนได้ดีกว่าน้ำ ชนิดของน้ำซาวข้าวที่ดีที่สุดคือน้ำซาวข้าวเจ้าสายพันธุ์เหลืองประทิว อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างข้าวสาร : น้ำ คือ 150 :200 กรัม และน้ำซาวข้าวที่ซาวแล้วรดต้นผักบุ้งทันทีจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งจีนได้ดีกว่าน้ำซาวข้าวที่เก็บเอาไว้