โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบผลผลิตของข้าวโพดที่ปลูกแบบเด็ดดอกตัวผู้กับการปลูกแบบไม่เด็ดดอกตัวผู้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุฐาภรณ์ ทองสงฆ์

  • ศรัญญา กาลออง

  • อมรรัตน์ ทองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคลองแดนวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลผลิตของต้นข้าวโพดแบบเด็ดดอกตัวผู้กับการปลูกแบบไม่เด็ดดอกตัวผู้โดยศึกษา 2 กรณี คือ ศึกษาความเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดและเปรียบเทียบผลผลิตของต้นข้าวโพดที่แบบเด็ดดอกตัวผู้กับการปลูกข้าวโพดแบบไม่เด็ดดอกตัวผู้โดยมีวิธีการทดลองคือการปลูกข้าวโพดจำนวน 2 ชุด ชุดละ 10 หลุมโดยใส่ปุ๋ยคอกและรดน้ำทุกวันใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15สัปดาห์ละ 5 กรัม เมื่อออกดอกแล้วชุดที่ 1 ไม่ตัดดอกตัวผู้ ส่วนชุดที่ 2 ตัดดอกตัวผู้ของต้นข้าวโพดที่ติดผลแล้ว รดน้ำทุกวันจนกระทั่งเก็บผลผลิตได้ และชั่งมวลของข้าวโพดทั้ง 2 ชุด ผลการทดลองพบว่าข้าวโพดแบบเด็ดดอกตัวผู้ให้น้ำหนักของผลมากกว่าผลข้าวโพดที่ปลูกแบบไม่เด็ดดอกตัวผู้และการเจริญเติบโตต้นข้าวโพดที่ปลูกแบบไม่เด็ดดอกตัวผู้มีการเจริญเติบโตเร็วกว่าต้นข้าวโพดที่ปลูกแบบเด็ดดอกตัวผู้เล็กน้อย