โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเทคนิคการเพิ่มผลผลิตของต้นพริกขี้หนู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วสันต์ สุขแทน

  • อภิชาติ ชูมนต์

  • เจษฎา ประภามณฑล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคลองแดนวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(32) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตของต้นพริกขี้หนู โครงงานคณะผู้ทดลองได้กำหนดสมมติฐานไว้ว่า วิธีการปลูกต้นพริกขี้หนูแบบต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มผลผลิตของต้นพริกขี้หนู วิธีการดังกล่าวคือ การปลูกต้นพริกขี้หนูแบบไม่เด็ดยอดและแบบเด็ดยอดโดยทั้ง 2 วิธี มีการปลูกโดยให้ต้นพริกขี้หนูทำมุมกับพื้นดิน ด้วยค่ามุมต่าง ๆ คือ 90, 75, 60, 45, 30, 15 องศา สำหรับวิธีปลูกแบบที่ 1 คือการไม่เด็ดยอดและทำมุม 90, 45 องศากับพื้นดิน สำหรับการปลูกวิธีที่ 2 คือการเด็ดยอด แล้วนำมาเปรียบเทียบได้ผลดังนี้ การปลูกทำมุมกับพื้นดิน 90 และ 45 องศาด้วย ไม่เด็ดยอดจะให้ดอกผล จำนวนกิ่งและส่วนสูงดีกว่าวิธีการเด็ดยอด จากการทดลองทั้ง 2 วิธีพบว่า วิธีการปลูกแบบไม่เด็ดยอดทำมุมกับพื้นดิน 75 องศาจะให้ดอกผลมากที่สุด