โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผู้ก่อเกิดแสงสีที่เปลวเทียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จรีรัตน์ เจษฎาพันธ์

  • ธีรศานต์ ศิริ

  • ยุวธิดา แสงรัตน์

  • รุ่งนภา กุศลมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(23) p74

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ป249/2539 โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาสีของแสงเทียน ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีเพียงสีเดียว หากมีวิธีเปลี่ยนสีของแสงเทียนให้มีสีที่แตกต่างกันออกไป เพื่อความหลากหลายก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นสัญลักษณ์ในพิธีต่าง ๆ ได้ เช่น แสงเทียนสีน้ำเงินให้ระลึกถึงองค์พระมหากษัตริย์เป็นต้น ผู้ทำโครงงานจึงได้ทำการทดลองผลิตเทียนไข ให้เกิดเปลวไฟสีต่าง ๆ โดยใช้สารเคมีที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นสารประกอบของโลหะต่าง ๆ โดยที่โลหะต่างชนิดกันจะให้เปลวไฟสีต่างกัน จากการทดลองพบว่าสารประกอบของโลหะโพแทสเซียมจะให้แสงเทียนเป็นสีม่วง โลหะคอปเปอร์จะให้เปลวเทียนน้ำเงินอมเขียว โลหะสตรอนเซียมจะให้เปลวเทียนสีแดง โลหะแบเรียมจะให้เปลวเทียนสีเหลือง เมื่อผสมสารประกอบต่างๆ เข้ากับพาราฟิน ปรากฏว่าไม่ผสมเข้าด้วยกัน จึงใช้วิธีเอาไส้เทียนแช่ในสารละลายของสารประกอบต่าง ๆ โดยการเตรียมสารละลายต่าง ๆ กันคือ สารเคมีผสมน้ำ สารเคมีผสมกรดไฮโดรคลอริก สารเคมีผสมกรดโอเลอิก สารเคมีผสมกรดไฮโดรคลอริกและกรดโอเลอิก ปรากฏว่า สารประกอบที่ผสมในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก จะให้สีของเปลวเทียนชัดเจนที่สุด รองลงมาคือ สารเคมีผสมไฮโดรคลอริกและกรดโอเลอิก