โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกีตาร์มหัศจรรย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีระพงษ์ นันทชัย

  • สุรเชษฐ์ เมืองอำไพ

  • เอกณรินทร์ คำมาสาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุ่ง พันธ์ศรีวงศ์

  • สุกัญญา ปิ่นอักษรสกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(35) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กีตาร์

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อดัดแปลงกีตาร์โปร่งธรรมดาให้เป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้า โดยใช้วงจรไวร์เลสไมค์ลอยมาติดตั้งที่กีตาร์โปร่งธรรมดา ใช้วิทยา FM เป็นเครื่องรับโดยตั้งความถี่ไว้ที่ 104-106 MHz แล้วจูนวงจรให้ตรงกับคลื่นที่ตั้งไว้ แล้วทำการทดลองศึกษา เรื่องความสามารถในการส่งคลื่นที่สัมพันธ์กับระยะทาง, เสาอากาศ, ตัวต้านทานที่ไมค์กับคุณภาพเสียง และระยะทางของคลื่นเสียงในสถานที่ต่าง ๆ ผลการทดลองพบว่า เสียงจะชัดเจนขึ้นเมื่อมีการติดตั้งเสาอากาศ โดยความยาวของเสาอาศ(Rubber Duck) จะทำให้พกพาสะดวกขึ้น สำหรับตัวต้านทานที่ทำให้เสียงมีคุณภาพและชัดเจนดี คือ ตัวต้านทานเกือกม้า 100 K~ และพบว่าในที่โล่งเสียงจะมีความชัดเจนในรัศมี 150 m ส่วนในที่ชุมชนเสียงจะมีความชัดเจนดีในรัศมี 100 m เท่านั้น