โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำหมักข้าวกำจัดเพลี้ย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรพงษ์ บุญตันจีน

  • สุพัตรา เทพเอ้ย

  • อดิศร ธรรมปัญโญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิดา วิเศษสรรค์

  • วิไลภรณ์ ปั้นทิม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสันกำแพง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(21) p74

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าว ประโยชน์ของน้ำหมัก

  • เพลี้ย การกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ป120/2538 โครงงานน้ำหมักข้าวกำจัดเพลี้ย เป็นการศึกษาทดลองความสามารถในการกำจัดเพลี้ยของน้ำหมักข้าวเหนียว น้ำหมักข้าวเจ้า น้ำใบสะเดา น้ำกระเทียม และน้ำผักสลัด โดยนำเอาเมล็ดข้าวเหนียวและเมล็ดข้าวเจ้า ไปหมัก 20 ชั่วโมง และนำเอาใบสะเดา กระเทียม ผักสลัด ไปสกัดเอาน้ำ โดยมีอัตราส่วน 110 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร แล้วนำเอาสารธรรมชาติที่ได้นี้ไปฉีดพ่นเพลี้ยที่ติดอยู่บนต้นพริกขี้หนู ผลจากการทดลองพบว่า น้ำหมักข้าวเหนียว เป็นสารธรรมชาติที่กำจัดเพลี้ยได้ดีที่สุด สามารถกำจัดเพลี้ยพริก ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ฉีดพ่น และยังทำให้พืชผักเหล่านั้นปลอดสารเคมีอีกด้วย