โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องต้นยาสูบกำจัดหอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรพงษ์ บุญตันจีน

  • อดิศร ธรรมปัญโญ

  • อัมพวัลย์ ศรียาบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิดา วิเศษสรรค์

  • วิไลภรณ์ ปั้นทิม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสันกำแพง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(23) p71

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ต้นยาสูบ

  • หอยเชอรี่ การกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ป245/2539 โครงงานนี้ เป็นการศึกษาทดลองความสามารถในการกำจัดหอยเชอรี่ของต้นยาสูบ โดยนำเอาทุกส่วนของต้นยาสูบ จำนวน 100 กรัม มาทุบแล้วแช่ในอ่างทดลองที่บรรจุน้ำ จำนวน 3 ลิตร เป็นเวลา 2 วัน แล้วนำเอาหอยเชอรี่จำนวน 10 ตัว ใส่ลงไปในอ่างทดลองที่แช่ต้นยาสูบทุบ จากผลการทดลองสรุปได้ว่า ต้นยาสูบเป็นพืชที่สามารถกำจัดหอยเชอรี่ได้ดีที่สุด โดยเฉพาะส่วนที่เป็นลำต้น รองลงมาคือส่วนใบ ราก และดอก ตามลำดับ และพบว่าไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำบางชนิด โครงงานนี้นับเป็นการนำของเหลือใช้ หลังการเก็บเกี่ยว (คือต้นยาสูบ) มาใช้ให้เป็นประโยชน์แทนการเผาทิ้ง ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ และยังเป็นการป้องกันและกำจัดหอยเชอรี่ที่ไม่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย