โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมะละกอพิชิตหอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา อรินแก้ว

  • ลัดดาวัลย์ ศรีไม้

  • เบญจวรรณ ขัติรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิดา วิเศษสรรค์

  • วิไลภรณ์ ปั้นทิม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสันกำแพง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(21) p67

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มะละกอ

  • หอยเชอรี่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ป124/2538 โครงงานนี้ เป็นการทดลองในการกำจัดหอยเชอรี่โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของมะละกอ คือ ลำต้น ผล ใบ และก้านมะละกอ โดยนำมาหั่นให้ละเอียดแล้วผสมกับน้ำ 2 ลิตร ทดลองกับหอยเชอรี่ขนาด 13 กรัม 25 กรัม 32 กรัม และไข่หอยเชอรี่จำนวน 5 กรัม จากผลการทดลองสรุปได้ว่า ใบมะละกอที่หั่นละเอียด 400 กรัม ผสมกับน้ำ 2 ลิตร สามารถกำจัดหอยเชอรี่ได้ดีที่สุด และหอยเชอรี่ที่มีขนาดเล็กจะตายก่อนหอยเชอรี่ที่มีขนาดใหญ่ ส่วนไข่หอยเชอรี่นั้นไม่มีส่วนไหนของต้นมะละกอที่สามารถกำจัดได้ ผลการศึกษาโครงงานนี้ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการกำจัดหอยเชอรี่ในแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดปริมาณหอยเชอรี่ลง และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะไม่ต้องใช้สารเคมีในการกำจัดหอยเชอรี่