โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ "Escherichia coli" จากสมุนไพรพื้นบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิกานต์ พงศาปาน

  • มลฤดี หมุนขำ

  • สุดาวดี เจริญสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัทลุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(32) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • จุลินทรีย์ การยับยั้ง

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาชนิดของสมุนไพรที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Escherichia coli ได้ดีที่สุด สมุนไพรที่นำมาศึกษามีทั้งหมด 17 ชนิด ได้แก่ กระเทียม ขิง ข่า ขมิ้น ใบฝรั่ง เป็นต้น โดยทดลองดังนี้ ทำให้สมุนไพรเป็นของเหลว ใช้กระดาษโครมาโทกราฟีดูดซับไว้ แล้วนำกระดาษดังกล่าวไปวางบนจานเพาะเชื้อที่มี E. coli นำไปบ่มที่ตู้อบอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ดูผลที่เกิดขึ้นจากเส้นผ่านศูนย์กลางของ inhibition zone (คือบริเวณที่ไม่มีเชื้อรอบ ๆ กระดาษ) เพื่อเปรียบเทียบว่าสมุนไพรชนิดใดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ E. coli ได้ดีกว่า จากการทดลองสรุปได้ว่า กระเทียมสามารถยับยั้งเชื้อ E. coli ได้ดีที่สุด กระเทียมสดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ E. coli ได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบันบางชนิด เช่น ยา Penicillin (P) Ampicillin (AP) Gentamycin (GM) Amikacin (AK) แต่ยับยั้งได้น้อยกว่ายา Norfloxacin (NOR) และประสิทธิภาพของกระเทียมในการยับยั้งเชื้อจะลดลงตามเวลาที่ต้มหรือให้ความร้อน