โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาการเพาะเห็ดแครง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คามิรอน พรหมปลัด

  • พลากร ยอดศรี

  • ศักดา สงดวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชรินทร์ พรหมปลัด

  • ภาณี หนูทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัทลุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(32) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เห็ดแครงขึ้นได้ตามขอนไม้ล้ม เห็ดแครงมีคุณค่าทางอาหารสูง โครงงานนี้เป็นการศึกษาการงอกของเห็ดแครงบนท่อนไม้ต่าง ๆ โดยมีตัวแปรต้นคือ ชนิดของไม้ ความสดของไม้ แนวในการวางไม้ การปอกเปลือกไม้และไม่ปอกเปลือกไม้ ช่วงเวลาในการรดน้ำ ชนิดของวัสดุที่นำมาคลุมท่อนไม้ การแช่และไม่แช่ปุ๋ยยูเรีย ความเข้มข้นของปุ๋ยยูเรีย และระยะเวลาในการแช่ปุ๋ยยูเรีย ผลการทดลองสรุปได้ว่า ไม้ที่ดีที่สุดคือ ไม้ยางพารา วางทิ้งไว้ 3 สัปดาห์ ในแนวทำมุม 45 องศา ไม่ปอกเปลือกไม้ ต้องรดน้ำตอนเช้าทุกวัน ท่อนไม้ที่นำมาเพาะไม่ต้องมีวัสดุคลุม ถ้าแช่ปุ๋ยยูเรียเป็นเวลา 6 ชั่วโมง ความเข้มข้น 6 กรัม/น้ำ 1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และใช้น้ำรดปริมาณ 1110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ปัจจัยดังกล่าวจะทำให้เห็ดแครงงอกได้ดีที่สุด