โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสูตรอาหารเร่งการเจริญเติบโตของตะพาบน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรยุทธ์ จาริยะศิลป์

  • พิทยา เกียรติสุข

  • มารุต ลาภประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรีชานุศาสน์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(24) p67

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตะพาบน้ำ การเจริญเติบโต

  • ตะพาบน้ำ อาหาร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต020/2540 ตะพาบน้ำเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง สามารถส่งเป็นสินค้าออกไปประเทศต่าง ๆ ของโลก แต่การส่งออกยังขาดคุณภาพและลักษณะความสมบูรณ์ของตะพาบน้ำตามที่ตลาดต้องการ คณะผู้จัดทำได้มีแนวคิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากอาหารซึ่งทำให้ตะพาบน้ำขาดคุณภาพและความสมบูรณ์ จึงคิดสูตรอาหารขึ้นมาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของตะพาบน้ำ โดยใช้ปลาข้างเหลือง 300 กรัม ผสมกับไข่ไก่ 100 กรัม อาหารสำเร็จรูป 100 กรัม ผสมปลาข้างเหลือง 300 กรัม และอาหารสำเร็จรูป 400 กรัม ให้ตะพาบน้ำในแต่ละบ่อกินเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าปลาข้างเหลืองผสมกับไข่ไก่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของตะพาบน้ำได้เร็วกว่าอาหารสำเร็จรูปผสมกับปลาข้างเหลือง และอาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวโดยตะพาบน้ำมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 98.7 กรัม 87.8 กรัม และ 83.4 กรัม ตามลำดับ จากนั้นได้ศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนของอาหาร โดยใช้ปลาข้างเหลืองผสมกับไข่ไก่ในอัตราส่วน 1:1,1:2 และ 1:3 จากการศึกษาพบว่าอัตราส่วน 1:2 เป็นอัตราส่วนที่ทำให้ ตะพาบน้ำเจริญเติบโตได้ดีกว่าอัตราส่วน 1:1 และ 1:3 โดยมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น 96.8 กรัม, 95.3 กรัม และ 94.9 กรัม ตามลำดับ นอกจากนี้ยังศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของอาหารแต่ละชนิดที่มีผลต่อลักษณะความสมบูรณ์ของตะพาบน้ำ จากการศึกษาพบว่าปลาข้างเหลืองผสมไข่ไก่เป็นอาหารที่นำมาใช้เลี้ยงตะพาบน้ำเพื่อเร่งการเจริญเติบโตได้ดีที่สุด มีลักษณะเป็นที่ต้องการของตลาด และยังช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงตะพาบน้ำโดยใช้อาหารสำเร็จรูปอีกด้วย