โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลการเคลื่อนที่ตามเส้นของหุ่นยนต์แบบใช้ล้อเมื่อเปลี่ยนแปลงระยะเซ็นเซอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จตุรงค์ อ้นโสภา

  • ปิติศักดิ์ ธีรกิติกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หุ่นยนต์

  • เซนต์เซอร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเซนต์เซอร์กับระยะทางต่างๆ ที่มีผลต่อความละเอียดต่อการเคลื่อนที่ตามเส้นของหุ่นยนต์ อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นที่ใช้เซนต์เซอร์ แถบสีดำกว้าง 2 cm. เพื่อใช้เป็นเส้นอ้างอิงในการเคลื่อนที่ , แผ่นรองพื้นสีขาวสำหรับให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่แล้วทำการบันทึกที่ระยะห่างต่างๆ จากเซนต์เซอร์ ผลการทดลองพบว่าเมื่อระยะห่างระหว่างเซนต์เซอร์มีค่ามากขึ้นจะทำให้หุ่นยนต์มีความละเอียดในการเคลื่อนที่ต่ำลงแต่ถ้าระยะห่างระหว่างเซนต์เซอร์มีค่าน้อยหุ่นยนต์ก็จะมีความละเอียดในการเคลื่อนที่ตามเส้นสูงและเมื่อระยะห่างระหว่างเซนต์เซอร์มีค่ามากขึ้นจะทำให้หุ่นยนต์ใช้เวลาในการเคลื่อนที่สูงมากขึ้นด้วยในขณะที่เมื่อระยะห่างระหว่างเซนต์เซอร์มีค่าน้อยลงก็จะทำให้หุ่นยนต์ใช้เวลาในการเคลื่อนที่ลดลง ประโยชน์คือสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปพัฒนาต่อให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นโดยใช้เซนต์เซอร์แสงโดยเลื่อนระยะเซนต์เซอร์ได้ตามต้องการ