โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการลดอุณหภูมิของต้นไทรกับเครื่องปรับอากาศเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาษิวัติ สุขตะ

  • วรากร มงคล

  • อังคาร คงพิบูลย์กิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิใต้ต้นไทรกับบริเวณกลางแจ้งที่อยู่ในบริเวณเดียวกันโดยพิจารณาถึงการลดอุณหภูมิของต้นไทร ความแตกต่างของอุณหภูมิแล้วนำมาเปรียบเทียบ วีธีการทดลองคือทำการวัดอุณหภูมิระหว่างกลางแจ้งกับต้นไทร ใช้เวลาทดลอง 10 วัน โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา คือ 7.00 น., 11.00 น. , 14.00 น. และ 17.00 น.เพื่อนำมาใช้เทียบหาปริมาณพลังงานในการลดอุณหภูมิและการลดลงของอุณหภูมิของทั้ง 2 แห่งตลอดจนศึกษาต้นไม้ชนิดอื่นๆ ที่จะช่วยในการลดอุณหภูมิ เช่น จามจุรี มูลเหล็กเทศ สรุปผลการทดลองพบว่าใต้ต้นไทรอุณหภูมิลดต่ำกว่าบริเวณกลางแจ้งประมาณ 3 องศาเซลเซียสในทุกช่วงเวลา และพบว่าการลดอุณหภูมิทุกๆ 0.5 องศาเซลเซียสถึง 5 องศาเซลเซียสใช้พลังงาน 5 ยูนิต และพบว่าใต้ต้นมูลเหล็กเทศ อุณหภูมิจะลดลงมากที่สุดเป็นเพราะลักษณะลำต้นโปร่ง กิ่งก้านสาขาโปร่ง มีการคายน้ำมาก จึงมีอุณหภูมิใต้ต้นต่ำที่สุด