โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาชนิดและปริมาณของสัตว์น้ำเพื่อบอกคุณภาพของแหล่งน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนัฐรักษ์ พูนวงศ์ประเสริฐ

  • รณฤทธิ์ สุวรรณ์

  • อธิวัฒน์ ชื่นวุฒิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉวีวรรณ อ้นโสภา

  • นิคม พุทธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คุณภาพน้ำ

  • แหล่งน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการตรวจวัดลักษณะทางกายภาพและเคมีของแหล่งน้ำจำนวน 20 แหล่งในอำเภอเมืองเชียงใหม่ อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ ขวด Incubation ขวดวัดปริมาตร pH มิเตอร์ มัลติมิเตอร์ เลฟิโลเมตริก(ใช้วัดความขุ่น) โดยทำการเก็บข้อมูลจากแหล่งน้ำ 20 แหล่ง ภายในบริเวณอำเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการสำรวจพบว่า แหล่งน้ำส่วนใหญ่มีค่า DO และ BOD อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นแหล่งน้ำที่มีคุณภาพดี โดยที่ ค่า pH จากทุกๆ แหล่งน้ำ มีค่าเป็นกลางและถ้าแหล่งน้ำใดมีค่า VO และ BOD สูงก็จะเป็นแหล่งที่มีสัตว์น้ำอาศัยชุกชุมเนื่องจากมีออกซิเจนละลายในน้ำมาก