โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาสีย้อมจากพืชสมุนไพรใช้เปลี่ยนสีผมแทนน้ำยาย้อมผม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราวัช จันพวง

  • ชนิดา โมทอง

  • สิริยาภรณ์ สีม่วง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พะยอม วันสุดล

  • สมสำ แก้วหลวง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำนาจเจริญ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำยาย้อมผม

  • พืชสมุนไพรสีย้อม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการสกัดสีจากพืชสมุนไพรเพื่อศึกษาสีย้อมจากสมุนไพรมาใช้เปลี่ยนสีผม และศึกษาสารที่ช่วยติดสีผม ศึกษาอัตราส่วนสีย้อมจากสมุนไพร และความคงทนของสีย้อม พบว่า ผลมะเกลือให้สีดำ ใบเทียนกิ่งให้สีแสด อัญชันให้สีม่วงอมน้ำเงิน หมี่ให้สีขาวขุ่น ฝางให้สีน้ำตาลอ่อน ย่านางให้สีเขียวแก่ ครั่งให้สีแดงอมชมพู กระโดนให้สีแดง ตะโกให้สีม่วงอ่อน กาแฟให้สีน้ำตาลเข้ม จากนั้นศึกษาว่าในการสกัดสีย้อมจากสมุนไพรด้วยน้ำและเอทิลแอลกอฮอล์ พบว่า เอทิลแอลกอฮอล์สามารถสกัดได้ดีกว่าน้ำ จากนั้นก็ศึกษาสารช่วยติดสีกับสีย้อมจากสมุนไพรและศึกษาอุตราส่วนของสีย้อมจากพืชสมุนไพร และศึกษาความคงทนของสีผมที่ย้อมโดยเป่าลมร้อน เพื่อลดการใช้สารเคมีไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและประหยัด