โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถ่าน-ไฮเทค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุไรวรรณ แซ่เจี่ย

  • นิลรัตน์ กานตารัมภ์

  • วีราภรณ์ สร้อยเพ็ชร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดรุณี ใสขาว

  • สุภาภรณ์ หัตถพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทับปุดวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาเรื่องถ่านไฮ-เทคนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาว่า 1) ส่วนใดของปาล์มที่เหมาะสมในการทำถ่านมากที่สุด 2) วัตถุใดที่เหมาะสมที่จะเป็นวัตถุประสานในการอัดแท่งถ่านได้ดีที่สุด 3) ส่วนผสมใดเหมาะสมที่จะใช้ทำถ่านอัดแท่งโดยปาล์มเป็นส่วนประกอบ 4) พลังงานที่ได้จากถ่านปาล์มกับถ่านไม้จะมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไรและผลการทดลองพบว่า 1) กะลาปาล์มและทางปาล์ม เหมาะสำหรับทำถ่านมากที่สุดมีเนื้อถ่านหลังการเผามากพอที่จะนำมาอัดแท่งได้ 2) แป้งมันเหมาะที่จะเป็นวัตถุประสานมากที่สุด เพราะติดไฟได้ดีและได้เร็ว มีควันไฟน้อยและมีกลิ่นฉุนน้อย มีราคาถูกและหาชื้อได้ง่าย 3) ส่วนผสมที่เหมาะในการทำถ่านคือ แป้งมัน (ไม่ต้ม) ต่อกะลาปาล์ม+ทางปาล์ม 6% โดย 4) เมื่อเปรียบเทียบพลังงานความร้อนระหว่างถ่านจากปาล์มและถ่านไม้พบว่า พลังงานความร้อนต่อมวลที่ได้จากถ่านปาล์มสูงกว่าถ่านไม้