โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเพิ่มคุณภาพยางแผ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิมาพร ทัดแก้ว

  • ชนกนารถ ถิ่นพังงา

  • พนัสดา สังข์สิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทร์เพ็ญ อุทัยวจนพันธ์

  • อาทร กังแฮ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทับปุดวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยางพารา

  • สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารสกัดจากธรรมชาติแต่ละชนิดและปริมาณที่เหมาะสมเพื่อที่จะมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพของแผ่นยาง วัสดุที่ใช้ได้แก่ กรดฟอมิก น้ำยาง น้ำมะพร้าว น้ำอ้อย น้ำตาลทราย น้ำเปล่า อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ จักรดอก จักรลื่น รางยาง ถังรวมน้ำยาง แว่นขยาย และโต๊ะสำหรับนวดแผ่นยาง วิธีทำการทดลองโดยนำน้ำยางมากรองโดยทำการกรอง 2 ชั้น จากนั้นเติมกรดฟอมิกและน้ำเปล่า แล้วคนให้เข้ากัน ระหว่างกวนให้ปาดฟองที่เกิดจากการกวนออกให้หมด จากนั้นทิ้งไว้จนกระทั่งยางเริ่มแข็งตัว เมื่อยางแข็งตัวดีแล้วให้นำแผ่นยางไปนวดบนโต๊ะ จนได้ความหนาที่พอเหมาะ จากนั้นจึงนำเข้าเครื่องรีดยาง เพื่อรีดดอก แล้วจึงนำไปผึ่งให้แห้ง โดยระหว่างเตรียมยางให้ทดลองใส่น้ำมะพร้าว น้ำอ้อย และน้ำตาล เพื่อหาสารที่เหมาะสม และหาอัตราส่วนที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มคุณภาพของแผ่นยาง ผลการทดลองพบว่า น้ำอ้อยทำให้ยางแผ่นขึ้นราน้อยและช้าที่สุด รองลงมาคือน้ำมะพร้าว ส่วนน้ำตาลทรายใช้ไม่ได้ผล และน้ำมะพร้าวยังทำให้ยางใสมากที่สุด และมีกลิ่นเหม็นน้อยมาก รองลงมาคือน้ำอ้อย และอัตราส่วนที่เหมาะสมที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพของแผ่นยางประกอบด้วย น้ำมะพร้าว 2 ส่วน ต่อน้ำอ้อย 2 ส่วน