โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถ่านอัดแท่งจากกิ่งไม้ยางและใบยาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทศพร พิมพ์เหมือน

  • นัฐกานต์ วิลวัฒน์

  • ปิยวัฒน์ ผลทวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทับปุดวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถ่านอัดแท่งกิ่งไม้ยาง

  • ถ่านอัดแท่งใบยาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาชนิดของวัตถุประสาน อัตราส่วนผสมของผงถ่านกิ่งไม้ยางกับวัตถุประสาน ชนิดและสภาพของใบไม้ อัตราส่วนผสมของผงถ่านกิ่งไม้ยางกับใบยางที่เหมาะสมในการทำถ่านอันแท่ง โดยเปรียบเทียบระหว่างใบยางไม่เผาและใบยางเผา และเปรียบเทียบความหนาแน่น ค่าความร้อน ปริมาณเขม่า ความชื้นของถ่านอัดแท่งของกิ่งไม้ยาง ถ่านอัดแท่งจากกิ่งไม้ยางกับใบยาง และถ่านไม้ยาง ผลการทดลองพบว่า แป้งมันเหมาะในการทำเป็นวัตถุประสานเพราะติดไฟได้เร็ว มีควันไฟน้อย และมีกลิ่นฉุนน้อย โดยใช้อัตราส่วน ระหว่างผงถ่านกิ่งไม้ยางกับแป้งมันคือ 100 : 5 ใบไม้ที่เหมาะสมที่ใช้เป็นส่วนผสมในการทำถ่านอัดแท่ง คือ ใบยางแห้ง การทำถ่านอัดแท่งจากผงถ่านไม้ยางกับใบยางที่ดีที่สุด คือ ต้องนำใบยางแห้งมาเผาก่อนแล้วจึงนำมาบดให้ละเอียดผสมกับผงถ่านกิ่งไม้ยางในอัตรส่วน 90 : 10 และเมื่อเปรียบเทียบความหนาแน่น ค่าความร้อน ปริมาณเขม่า และความชื้นของถ่านอัดแท่งจากกิ่งไม้ยาง ถ่านอัดแท่งจากกิ่งไม้ยางกับใบยางและถ่านไม้ยาง พบว่า ถ่านอัดแท่งจากกิ่งไม้ยางกับใบยาง มีความหนาแน่นมากกว่า มีความร้อนมากกว่า มีปริมาณเขม่าน้อย มีความชื้นมากกว่า