โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องBIO FILTER

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดำรงชัย พิมพาลัย

  • วลัยธร รู้เจียมสิน

  • อริสรา ทิพย์รัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดราชาธิวาส

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์