โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องROBOT ARM s.s.1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐนสร ปริวัฒนศักดิ์

  • รณรงค์ เปลี่ยนขำ

  • อนันต์ สุวรรณาวิจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กริชเพชร คล้ายพันธุ์

  • สมศักดิ์ โอภาสวรรัตน์

  • สุพัตรา ปาละกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดราชาธิวาส

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7 (18) p65

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มือกล

  • สิ่งประดิษฐ์

  • แขนกล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ROBOT ARM s.s.1 หรือ "มือกล" เป็นสิ่งประดิษฐ์จำลองที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เพื่อใช้เป็นแรงงานแทนมนุษย์เพราะ "มือกล" ไม่เหนื่อย ไม่ต้องการค่าแรงแต่อย่างใด ต้องการแต่การดูแลรักษา ก็จะทำงานให้อย่างมีประสิทธิภาพ และมือกลนี้เป็นแนวทางในการสร้าง "มือกลทั่วไป" ที่ใช้ในโรงงาน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยต่างๆ เพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ สารเคมี และกัมมันตภาพรังสีต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ โครงงานนี้ถ้าได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงต่อไป ก็จะให้ประโยชน์ต่อผู้ศึกษาค้นคว้าแน่นอน