โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องก๊าซสะอาดด้วยน้ำขี้เถ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภณาณัฐ ชวประพันธ์

  • ยลอุษา จตุรวิทย์กุล

  • สุธารทิพย์ ทองอินดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดราชาธิวาส

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  • น้ำปูนใส

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าน้ำขี้เถ้าสามารถใช้ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาขยะได้ วัสดุที่ใช้ได้แก่ ขวดรูปชมพู่ ไม้ขีดไฟ น้ำขี้เถ้า น้ำปูนใส และขยะ อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ หลอดทดลอง 4 หลอด สายยาง ท่อนำก๊าซ ตะเกียงแอลกอฮอล์ กระดาษกรอง และเครื่องชั่ง วิธีการทดลองโดยทำการเผาขยะในหลอดทดลอง แล้วต่อท่อก๊าซเพื่อนำก๊าซที่ได้จากการเผาไปใส่กับหลอดที่มีน้ำปูนใสที่ปริมาณแตกต่างกันได้แก่ ปริมาณน้ำปูนใส 100, 200 และ 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร สังเกตความขุ่นของน้ำปูนใสเพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมในการใช้น้ำปูนใส เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการเผาขยะ ผลการทดลองพบว่า น้ำขี้เถ้าสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาขยะได้ โดยที่ถ้าใช้ปริมาณน้ำขี้เถ้ามากก็จะทำให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงมากตามไปด้วย