โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหมึกจากสนิม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุจิภา บุญเสริม

  • วิรวดี ปัญโยยิ่ง

  • สุดาพร สุมา

  • อัจฉรา จอมสง่าวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ถวัลย์ ตันธีระพงศ์

  • ภาณุวัฒน์ ตันติเสรีรัตน์

  • วุฒิคุณ กรรำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4 (9) p81

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำหมึก ผลิตจากสนิมเหล็ก

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การใช้ปากกาหมึกซึมจะช่วยให้เป็นคนมีระเบียบในการเขียนอักษร ประหยัด น้ำหมึกที่มีขายในท้องตลาดมีราคาคอนข้างแพง เราสามารถผลิตน้ำหมึกที่ใช้กับปากกาหมึกซึมขึ้นใช้เองได้ โดยใช้ผงตะไบเหล็ก 50 กรัม ใบชา 20 กรัม แช่ในน้ำร้อน 200 ลบ.ซม. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วนำมาระเหยน้ำออก จะได้สารละลายน้ำหมึกที่ใช้ทดแทนหมึกในท้องตลาดได้นอกจากใบชาแล้วยังสามารถใช้พืชชนิดอื่นแทนได้อีก เช่น เปลือกสีเสียด สีเสียดผง เปลือกผลทับทิม หมากแห้ง เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนให้สาร Tannin ซึ่งทำปฏิกิริยากับสนิมเหล็กแล้วเกิดสารละลายสีดำใช้เป็นน้ำหมึกได้