โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องซีเมนต์ผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คมชาติ เรืองวงษ์

  • ณรงค์ฤทธิ์ สนใจธรรม

  • ทรงพล อิ่มเนย

  • สามารถ ม่วงเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ถวัลย์ ตันธีระพงศ์

  • ภาณุวัฒน์ ตันติเสรีรัตน์

  • วุฒิคุณ กรรำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4 (9) p81,82

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผักตบชวา ผลิตซีเมนต์

  • แผ่นซีเมนต์ จากผักตบชวา

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเปรียบเทียบแผ่นซีเมนต์ผักตบชวากับแผ่นซเมนต์ฟางและแผ่นซีเมนต์พบว่าแผ่นซีเมนต์ผักตบชวาและแผ่นซีเมนต์ฟางมีน้ำหนักเบากว่าและราคาถูกกว่าแผ่นซีเมนต์ นอกจากนี้ความสามารถในการรับน้ำหนักของแผ่นซีเมนต์ผักตบชวาและแผ่นซีเมนต์จะมากกว่าแผ่นซีเมนต์ฟางในขนาดที่เท่ากัน ดังนั้นการนำแผ่นซีเมนต์ผักตบชวามาในประโยชน์จึงสามารถใช้ทดแทนแผ่นซีเมนต์และแผ่นซีเมนต์ฟางได้ โดยส่วนผสมของซีเมนต์ผักตบชวา คือ เส้นใยผักตบชวา : ปูนซีเมนต์ : ปูนขาว เท่ากับ 3 : 1 : 1