โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาการเลือกเก็บส้มจากสีผิวเพื่อเปรียบเทียบวิตามินซี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพรัตน์ มูลเงิน

  • สนอง พูลพิพัฒน์

  • สุดเขต รัตนคุปต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทัศนีย์ น้อยนะวะกุล

  • บุญชอบ ยิ้มละมัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธัญบุรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6 (17) p69

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วิตามินซี

  • ส้มเขียวหวาน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันนี้ในย่านรังสิต ธัญบุรี หนองเสือ ปลูกส้มเขียวหวานกันเป็นจำนวนมาก เมื่อส้มแก่ชาวสวนก็จะเก็บส้มออกมาจำหน่าย ข้าพเจ้าสังเกตส้มที่ชาวสวนเก็บมานั้นมีสีเขียวบ้าง สีเหลืองบ้างต่างกันไป จึงต้องการศึกษาว่าสีผิวของส้มมีความสัมพันธ์กับปริมาณวิตามินซีที่มีอยู่ในส้มหรือไม่ จึงได้ออกแบบการทดลองโดยการนำส้มเขียวหวานจากต้นเดียวกันที่มีสีผิวต่างกัน โดยกำหนดให้ผล A เป็นส้มที่มีสีเหลืองมากกว่าสีเขียว ผล B เป็นส้มที่มีสีผิวสีเขียวมากกว่าสีเหลือง ผล C เป็นส้มที่มีผิวสีเขียว ผล D เป็นส้มที่มีผิวสีเขียวมากกว่า ผล C นำส้มทั้ง 4 ลักษณะมาคั้นน้ำทดสอบหาปริมาณวิตามินซีที่มีอยู่ในส้มซึ่งได้ผลดังนี้ ส้มผล A ซึ่งมีผิวสีเหลืองมากกว่าเขียวจะมีปริมาณวิตามินซีมากที่สุด แต่ถ้าเก็บไว้ 3 วัน ขึ้นไป ผล D ซึ่งมีผิวสีเขียวจะมีปริมาณวิตามินซีมากที่สุด